Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade. Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken. Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven. Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren. Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten. In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf. Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding. Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.                                     

Voor de dokter
Aandoeningen
Klachten
Bronnen
Methode
Nuttige links
Login
Contact
Methode
De statistische berekeningen worden gemaakt op basis van resultaten uit 244 betrouwbare studies. De algoritmes extraheren deze gegevens uit de database en berekenen nakansen aan de hand van voorkansen en positieve en negatieve likelihoodratio's. De uitkomst is uiteraard telkens een statistische inschatting en onderhevig aan diverse onzekerheden.
Opbouw van de database

De selectie van studies wordt uitgevoerd per aandoening en na een zoekopdracht in PubMed. Gezocht wordt op de naam van de aandoening, het diagnose-middel en de termen outpatients, likelihood ratio, sensitivity, specificity en diagnostic. Alleen meta-analyses en prospectieve RCT's met goede studie-opzet worden geselecteerd. Alleen studies waaruit zowel positieve als negatieve likelihood ratio's te recupereren zijn worden geïncludeerd. Zo mogelijk worden de likelihood ratio's berekend aan de hand van sensitiviteit en specificiteit. Per teken worden alleen de sterktste studies geïncludeerd om de rekensnelheid van de de website niet te veel te beperken.

Studies worden vervolgens geanalyseerd op betrouwbaarheid (p-waarden) en bruikbaarheid (eerstelijns populatie etcetera) en uit de statistische informatie worden per aandoening de likelihood ratio's in de database opgeslagen gekoppeld aan hun klinische of anamnestische tekens. De database is zo opgebouwd dat alle waarden naar de studies en naar de tekens te herleiden zijn voor het algoritme. Studies waarvan de tekst achter een betaalmuur verborgen is, worden helaas niet geïncludeerd.

De database

244 studies - 972 likelihood ratios

De database bevindt zich achter deze website.

Berekening

Bij het laden van de pagina wordt van alle betreffende rekenwaarden die in de database staan een gemiddelde berekend per anamnestisch, klinisch of aanvullend teken. Hoe meer studies in de database staan, hoe nauwkeuriger dat gemiddelde de werkelijkheid zal benaderen. Deze waarden worden klaargezet voor de berekening. Zodra een klinisch of anamnestisch teken als aan- of afwezig wordt geduid, berekent een algoritme de nakans.

Tekortkomingen

Er zijn grote statistische tekortkomingen aan het algoritmisch genereren van kansen op basis van gegevens uit verschillende bronnen. Het vervolgens ook nog extrapoleren van die kansen naar de medische praktijk is zeer onbetrouwbaar.

Multiple comparisons problem

Het invoeren van meerdere likelihood ratio’s in een berekening komt de betrouwbaarheid zeker niet ten goede. Iedere onzekerheid wordt meegenomen (maar wel genegeerd) in een volgende stap. Voor deze toenemende onbetrouwbaarheid is geen compensatie mogelijk.

Sample size

Door het feit dat (helaas!) veel studies niet vrijelijk in te zien zijn en hun statistische gegevens achter betaalmuren geplaatst worden, wordt de database van deze website beperkt.

Weging

Het algoritme behandelt alle studies als evenwaardig. Uiteraard is dat niet de werkelijkheid. RCT’s en meta-analyses hebben een verschillende betrouwbaarheid. Helaas is dat verschil niet kwantificeerbaar.

Betrouwbaarheidsintervallen

Hoewel alleen data met goede p-waarden worden geïncludeerd, zijn niet voor alle likelihood ratio’s de p-waarden hetzelfde. Omdat de studies allen verschillende populaties hebben, is correctie hiervoor niet mogelijk.

Waarom dan toch...?

Omdat er geen betere manier bestaat om de wetenschap op een interactieve en dynamische manier de praktijk binnen te krijgen. En omdat het interessant is om de waarden van diagnostische middelen met elkaar te vergelijken. Niet om beslissingen over te nemen of te sturen. Wel om het inzicht van de dokter te steunen.